STATUT

FUNDACJI WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM „ASYK”

Przepisy ogólne

§ 1

Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „ASYK”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez:

Wojciecha Kołodziejczyka oraz Przemysława Wojciecha Kołodziejczyka, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym repertorium A numer 808/2015 sporządzonym przez notariusza Beatę Czapor w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 19, w dniu 30 marca 2015 roku

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Siedziba Fundacji mieści się w Rzeszowie.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

 1. Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy: Fundacja ASYK.
 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz znaku graficznego (logotypu), jak i własnej odznaki, które ustanowione będą odrębnymi uchwałami przez Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, ordery honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i formami wyróżnień osobom fizycznym, prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym jest minister ds. zdrowia.

§ 7

 1. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą wewnętrzne jednostki organizacyjne na mocy uchwały Zarządu, który określa ich organizację wewnętrzną.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i innych organizacji
  o zbieżnych celach statutowych.
 4. Fundacja może przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich, europejskich i innych.

Cele Fundacji

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Celami Fundacji :

a) prowadzenie działalności ukierunkowanej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenie im równych szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu, rehabilitacji społeczno-zawodowej, szkoleniach i poradach,

b) krzewienie działalności rehabilitacji zdrowotnej w środowiskach zagrożonych niepełnosprawnością oraz objęcie wyselekcjonowanej grupy niepełnosprawnych czynną rehabilitacją zdrowotną w oparciu o środki fundacji,

c) promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom, ochrony stanu zdrowia poprzez edukację i wydawnictwa,

d) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 9

Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 8 ust. 2 podejmując
w szczególności następujące działania:

a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej, organizacyjnej, oświatowej, kulturalnej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,

b) upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności, o sposobach radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie,

c) organizowanie szkoleń zawodowych prowadzonych przez Fundację, jak
i zewnętrzne podmioty oraz pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne,

d) organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji
i podległych jej biurach,

e) pośrednictwo i monitoring pracy,

f) opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych,

g) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, powiązanych z usługami wykonywanymi przez Fundację,

h) wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin, w tym informatycznych,

i) współpraca z organami administracji samorządowej, rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,

j) organizacja, wspieranie i dofinansowanie krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów
i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez
o charakterze sportowym,

k) gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, ofiarności publicznej (akcje promocyjne, zbiórki, loterie, imprezy), dochodów z majątku Fundacji, papierów wartościowych i odsetek bankowych,

Organy Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 11

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji składa się od trzech do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i jest wybierana na sześcioletnią kadencję.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Raz na sześć lat Rada Fundacji wymienia część swojego składu, wybierając na kolejną kadencję co najmniej jednego nowego członka spośród osób fizycznych, zainteresowanych statutowym celem Fundacji.

§ 12

 1. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Członkiem Rady Fundacji, w tym przedstawicielem osoby prawnej, może być osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria:

a) ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) nie pełni funkcji członka Zarządu ani nie pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. Członkowie Rady mo otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 2. Rada Fundacji może odwołać osobę wchodzącą w jej skład w przypadku jej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji oraz w przypadku uznania przez pozostałych członków, że osoba ta działa niezgodnie ze statutem lub na niekorzyść Fundacji.

§ 13

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

a) gdy członek Rady nie spełnia wymogów określonych w § 12 ust. 2,

b) odwołania członka Rady przed upływem kadencji,

c) śmierci członka Rady.

§ 14

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu za wyjątkiem członków Zarządu Fundacji pierwszej kadencji, których powołują Fundatorzy,

b) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,

c) dokonywanie zmian w składzie Rady Fundacji, w tym powoływania
i odwoływania członków Rady Fundacji,

d) wybór ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami,

e) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji tj. badanie sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunkowych wyników, sprawowanie bieżącej kontroli finansowej, przedstawianie Zarządowi Fundacji wyników badania i kontroli wraz z wnioskami, a w ramach bieżącej kontroli finansowej Fundacji członkowie Rady Fundacji mogą w każdym czasie przeglądać dokumenty finansowe i stan kasy oraz żądać od członków Zarządu informacji
i wyjaśnień.

f) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, sporządzonych przez Zarząd Fundacji,

g) opiniowanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji, pobieranego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,

h) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków w sprawach dotyczących:

a) opiniowania zmian w Statucie Fundacji,

b) zmian w składzie Rady Fundacji,

c) opiniowania, powoływania i odwoływania członków Zarządu,

 1. W sprawach niewymienionych w ust. 1 Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady na wniosek Prezesa Zarządu lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 4. Przewodniczący Rady Fundacji ustala porządek dzienny
  i w porozumieniu z Prezesem Zarządu Fundacji określa termin i miejsce posiedzenia.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji
  o porządku dziennym, terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem, a posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 17

 1. Zarząd Fundacji liczy od trzech do dziewięciu członków.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Członkami Zarządu mogą być osoby nie skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Fundator z urzędu zostaje członkiem Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa sześć lat.
 6. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu Fundacji. Prezesem Zarządu jest
  z urzędu Fundator, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi pisemną na to zgodę.
 7. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo wskazać jednego lub dwóch członków Zarządu Fundacji, którzy będą pełnili funkcję Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji, mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji skutek złożenia rezygnacji przez członka, nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
 9. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano zmian
  w jego składzie, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa z końcem kadencji Zarządu.

§ 18

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje wskutek:

a) śmierci członka Zarządu,

b) odwołania przez Radę Fundacji przed upływem kadencji,

c) gdy członek Zarządu nie spełnia wymogów określonych w § 17 ust. 2
i 3.

§ 19

Członek Zarządu Fundacji, który w trakcie kadencji chce zrezygnować
z udziału w pracach tego organu, składa do Przewodniczącego Rady Fundacji pisemne oświadczenie w powyższym zakresie, wyznaczając termin swojej rezygnacji co najmniej 30 dni wcześniej.

§ 20

 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy podejmowanie, prowadzenie wszystkich spraw niezastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatora. W szczególności Zarząd:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) realizuje cel statutowy Fundacji,

c) prowadzi bieżącą działalność statutową,

d) sporządza roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

e) sporządza roczne sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania
z działalności Fundacji oraz ogłasza je i przekazuje właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f) nawiązuje i utrzymuje kontakty ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz ich otoczeniem,

g) współpracuje z instytucjami publicznymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o ile współpraca przyczyni się do realizacji celu statutowego Fundacji,

h) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy również:

a) podejmowanie uchwał w sprawach wykraczających poza zakres zwykłego zarządu,

b) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub przystąpienia Fundacji do spółek, stowarzyszeń i ich związków,

c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

d) opracowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

e) realizowanie uchwał Rady Fundacji,

f) wnioskowanie do Rady Fundacji o opinię w sprawie zmian w Statucie Fundacji.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Prezes bądź Wiceprezes Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach
  z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes.
 4. Zarząd podejmuje uchwały, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1, większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni. W sytuacji równowagi głosów „za”
  i „przeciw” głos decydujący przysługuje Prezesowi Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą głosować nad uchwałami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

§ 22

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wysokość wynagrodzenia opiniuje Rada Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie
  z innego tytułu niż określony w ust. 1.

§ 23

1. Oświadczenia woli składa z zastrzeżeniem ust. 2 dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie: Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji lub Prezes i członek Zarządu Fundacji lub Wiceprezes
i członek Zarządu Fundacji.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

3. Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami
i organami administracyjnymi.

4. Zaciąganie zobowiązań, które przekraczają kwotę 30% sumy przychodów wykazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym dotyczącym okresu poprzedzającego podjęcie decyzji, wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

Majątek Fundacji

§ 24

 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane
  w oświadczeniach woli o ustanowieniu Fundacji oraz uzyskane w trakcie działalności przez Fundację.
 2. Majątek Fundacji może zostać dodatkowo powiększony przez Fundatorów założycieli lub innych donatorów przyjętych do grona Fundatorów. Wielkość majątku po powiększeniu nie jest ograniczona.
 3. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów i dotacji pochodzących od osób krajowych lub zagranicznych;

b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw, w tym odsetek bankowych z tytułu oprocentowania lokat
i obligacji;

c) dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych, loterii, nawiązek sądowych.

 1. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w ust. 3 przeznacza się na realizację statutowego celu Fundacji.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczany wyłącznie na jej cele statutowe.

Ograniczenia

§ 25

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana Statutu

§ 26

 1. Zmiany Statutu Fundacji może dokonać Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, po uprzednim zaciągnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć również celu, dla realizacji którego Fundacja została ustanowiona i który został określony w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu statutowego lub
  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o postawieniu Fundacji w stan likwidacji podejmuje Fundator po uzyskaniu uprzedniej opinii Rady Fundacji.
 3. Likwidacje prowadzi Likwidator wyznaczony przez Fundatora.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji Likwidator przekazuje na rzecz innych, wskazanych przez Radę Fundacji lub Fundatora, nie nastawionych na zysk organizacji, realizujących działalność zbliżoną do działalności Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 28

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od śmierci Fundatora nie zostanie wskazany następca zmarłego Fundatora drugi
z Fundatorów do czasu wskazania następcy może samodzielnie podejmować decyzje należące do kompetencji Fundatorów. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w razie śmierci każdego kolejnego następcy Fundatora.